Återbetalning och avbokning:

Y-Axis är skyldig att upprätthålla en klients konfidentialitet och integritet. Följaktligen vidtar Y-Axis rimliga åtgärder för att skydda personlig information som samlas in av Y-Axis från missbruk och förlust och från obehörig åtkomst, modifiering eller avslöjande. Y-Axis kan använda och avslöja klientens (och, i förekommande fall, klientens familjs) personliga information för det primära ändamål för vilket den samlas in, för rimligt förväntade sekundära ändamål som är relaterade till det primära syftet, och under andra omständigheter som godkänts av integritetslagen. I allmänhet kommer Y-Axis att avslöja kundens personliga information för följande ändamål:  

 • För att bedriva vår verksamhet, 

 • För att tillhandahålla och marknadsföra våra tjänster, 

 • För att kommunicera med kunden, 

 • För att följa våra juridiska skyldigheter, och 

 • För att hjälpa oss att hantera och förbättra våra tjänster.  

Y-Axis kommer inte under några omständigheter att utfärda återbetalningar för tidigt återkallande av tjänst.

 1. Återbetalningsprocenten som nämns är för den fullserviceavgift som betalats och inte bara för det inbetalda beloppet. Återbetalningsprocenten gäller endast om hela produktavgiften betalas utan någon balans. Kunder skulle inte vara berättigade till återbetalningsprocenten även om de faller under någon av de nämnda klausulerna eller om de inte har betalat hela den nämnde fullserviceavgiften. 
 2. Immigrationsuttalandena diskonteras ibland utifrån framtida förväntningar och kunderna registreras i förväg, det vill säga innan själva kvalificeringen tillkännages för att säkerställa att taksystemet uppfylls. Det är överenskommet på förhand att klienten erkänner detta och är redo att göra det för att minska rushen i sista minuten och göra sig redo enligt alla krav när immigrationsmyndigheterna tillkännager dem. Om kundens profil inte är kvalificerad efter tillkännagivandet kan kunden välja att gå över till andra möjligheter.
 3. Y-Axis har en nolltoleranspolicy för återkrav. Varje kund som bestrider en kreditkortsbetalning som befinns vara giltig kommer att svartlistas permanent och blockeras från användning av tjänsten. Eventuella förfallna avgifter och kostnader kommer att skickas till inkasso. Om våra indrivningsansträngningar misslyckas kommer obetalda skulder att rapporteras till alla tillgängliga kreditupplysningsföretag.
 4. Kunden förstår och samtycker till att det totala fakturabeloppet (fakturans värde) kommer att inkludera Y-Axis konsultationsavgift och tillämplig skatt. Återbetalningen skulle dock endast beräknas på Y-Axis konsultationsavgift. Skattedelen är inte återbetalningsbar i något skede.
 5. I händelse av avslag från immigrationsmyndigheterna kommer Y-Axis att återbetala det tillämpliga beloppet enligt avtalet. Återbetalningen kommer att göras inom 15-30 arbetsdagar efter att kunden fyllt i formuläret för återbetalning online till Y-Axis. Kunden måste bifoga en kopia av avslagsbrevet från myndigheten för att stödja återbetalningskravet. Om en kund underlåter att bifoga en kopia av avslagsbrevet eller avslagsstämpeln på kundens pass, kommer Y-Axis inte att kunna ge en återbetalning.
 6. Företaget ansvarar inte för eventuella förseningar orsakade av tredjepartstjänster. Kunder kan inte heller begära återbetalning av serviceavgifter.
 7. Y-Axis ansvarar inte för återbetalning av avgifter eller andra belopp/avgifter som har betalats till bedömande organ, immigrationsmyndigheter, ambassad/konsulat/högkommission i händelse av att kunden inte får godkännande av immigration, eller i händelse av avslag eller avslag på hans/hennes begäran i något skede av respektive myndighet. Avgifterna inkluderar endast avgifter för de tjänster som tillhandahålls av Y-Axis och inkluderar inga förfrågningar eller utvärderingsavgifter. Kunden samtycker till att betala hela tilläggsavgifterna, i tillämpliga fall.
 8. Om klienten har betalat pengarna via en onlinekorttjänst, samtycker klienten härmed till att han/hon inte kommer att ta ut, eller inte har rätt att utan Y-Axis vetskap, återföra beloppet vid betalning gjord av någon läge. Detta inkluderar CC Avenue utom i annat fall enligt normerna för återbetalning som nämns i avtalet och det förfarande som föreskrivs av lag som rådde vid den tidpunkten under jurisdiktionen i Hyderabad, delstaten Telangana.
 9. Om kunden har betalat pengarna via kreditkort eller nätbank, åtar han sig frivilligt att han inte kommer att bestrida betalningen eller meddela den utsedda banken för återkrav och insistera på att banken ska hålla inne eller annullera betalningen som gjorts till Y-Axis av honom . Kunden åtar sig vidare att informera sin bankman om att betalningen som gjorts till Y-Axis är äkta och transaktionen är ett undantag för hans begäran om att avbryta eller återföra betalningen till hans fördel. Detta inkluderar fall av missbruk och kortförlust antingen av honom eller genom någon annan. Kunden samtycker till att samarbeta med Y-Axis i denna aspekt om Y-Axis vill försvara/representera ärendet till deras fördel inför någon bank/myndighet.
 10. Serviceavgifterna från Y-Axis har ingen hänvisning till marknadsavgifterna och är enligt företagets standarder som kunden samtyckte till. Eventuella anspråk efter registreringen, som att avgifter är för dyra och sådant, skulle inte tas emot och kunden skulle inte ha rätt att bestrida detsamma som det förklarades och uttrycktes genom alla informationskällor, och kunden har informerats innan registreringen .
 11. Kunden accepterar att immigration inkluderar att visa tillräckligt med pengar, om tillämpligt, vilket skiljer sig från land till land och vilken väg/kategori kunden tillämpar. Kunden åtar sig att uppfylla sådana krav som önskas av berörda immigrationsmyndigheter/andra myndigheter, och underlåtenhet att tillhandahålla sådana medel från kundens sida ska inte göra Y-Axis ansvarigt för någon återbetalning av serviceavgifterna eller delar därav. I sådana fall kommer ingen begäran om återbetalning av serviceavgifter att tas emot.
 12. Kunden accepterar också att alla/alla registreringar för alla länder före detta datum för kunddeklarationsavtal, om några, med Y-Axis skulle annulleras, och inget anspråk på tjänsten eller avgiften kan göras anspråk på förrän det har lämnats skriftligen av Y -Axel. 
 13. Om tillståndet avslås på följande grunder kommer ingen återbetalning att göras -
  • Om klienten inte kommer på intervjun.
  • Misslyckande med medicinsk behandling av klienten eller hans eller hennes familjemedlemmar som ingår i begäran.
  • Om kunden inte uppfyller kraven från ambassaden eller konsulatet.
  • Underlåtenhet att tillhandahålla ett äkta polisintyg, som inte är mindre än 3 månader gammalt
  • Underlåtenhet att bevisa tillräckliga medel för avveckling av klienten eller hans eller hennes familjemedlemmar.
  • Tidigare brott mot någon immigrationslagstiftning av klienten eller någon av hans eller hennes familjemedlemmar.
  • Sen inlämning av ytterligare papper som begärts av konsulatet vid ett senare tillfälle
  • Kunden lyckas inte få den poäng som krävs i engelska språktest för att uppfylla behörighetskriterierna och enligt råd från Y-Axis konsult.
  • Det skulle inte ske någon återbetalning om kunden överger sitt ärende inom 3 månader från registreringsdatumet
  • Underlåtenhet att kommunicera med din konsult under en period av 3 månader ska också anses vara övergivande
 14. Den avgift som betalas till myndigheter eller annan institution är kundens ansvar och ingår inte i serviceavgifterna. Y-Axis kommer inte att ta emot något anspråk på återbetalning i händelse av avslag.
 15. Klienten måste inom 30 dagar erbjuda varje papper, formulär och fakta som gör det möjligt för Y-Axis att arbeta på sin begäran och göra den inlämningsklar till lämplig utvärderings-/immigrationsmyndighet. Kundens oförmåga att göra detsamma kommer bara att tyda på att ingen återbetalning av rådgivnings-/konsultarvodet som erbjuds Y-Axis är utestående.
 16. Kunden bör meddela Y-Axis varje kommunikation som han/hon tagit emot från kontoret – skriftligt eller via telefon – inom en vecka efter mottagandet av ett sådant meddelande. Dessutom ska kunden meddela nämnda immigrationskonsultföretag om varje kommunikation (i skriftlig form eller via telefon) som utförs av kunden, direkt med den berörda byrån inom en vecka eller 7 dagar efter en sådan kontakt. Detta omfattar personliga besök på kontoret och/eller förfrågan via telefon. Klientens oförmåga att göra detsamma kommer bara att tyda på att inga som helst pengar återstår för eventuella sekreterarkostnader som erbjuds Y-Axis.
 17. Klienten kommer att delta i varje intervju, när och när det behövs av den berörda byrån, på den plats som byrån nämner och på egen bekostnad, och snabbt följa varje given order enligt byrån. Kundens oförmåga att göra detsamma kommer bara att tyda på att ingen som helst återbetalning är utestående för eventuella sekreterarkostnader som erbjuds Y-Axis.
 18. Om begäran/framställningen returneras/avvisas/försenas på grund av ett fel i begäran om avgift eller betalningssätt, samtycker kunden till att inte bestrida återkallelse av sin begäran på denna grund; eftersom betalningen och sättet för betalning av begäran avgift är kundens enda ansvar.
 19. Det är underförstått att inlämnande av en begäran om immigration aldrig är generiskt, rutinmässigt och/eller tidsbestämt. Den berörda handläggaren kan begära ytterligare papper, enligt de ändrade kraven i förfarandet, och kan begära att ytterligare inlämnande av sådana ytterligare papper till de berörda immigrationsmyndigheterna. En begäran om återbetalning på dessa grunder kommer inte att tas emot.
 20. Klienten bör också förstå och acceptera att ingen återbetalning eller överföring av Y-Axis avgift till en vän eller en släkting kommer att göras i händelse av att han eller hon överger sin begäran eller beslutar att välja bort på grund av någon anledning under förfarandet efter han/hon anmäler sig.
 21. Kunden kommer att erbjuda all nödvändig information och papper, såsom de engelska översättningarna, i en överenskommen form som efterfrågas av Y-Axis och det berörda kontoret. Det har varit helt överens om av nämnda immigrationskonsultföretag på grund av de fakta och papper som lagts fram av klienten. Om de tillhandahållna uppgifterna upptäcks vara felaktiga eller falska eller bristfälliga eller felaktiga, kommer erbjudandet inte att tas emot av de berörda immigrationsmyndigheterna. Dessutom tar immigrationskonsultföretaget inget som helst ansvar för negativ påverkan på resultatet av framställningen och det efterföljande avslaget på denna grund. Ingen återbetalning ska krävas, vare sig av konsultavgiften eller det belopp som betalats till statliga organisationer, under sådana situationer.
 22. Y-Axis har rätt att avsluta/dra tillbaka sina tjänster utan återbetalning av kundens serviceavgift på nedanstående villkor.
  • Om kunden inte lämnar in alla papper inom den föreskrivna tiden från dagen för hans/hennes registrering, vilket normalt är inom en månad
  • Försöker smutskasta företagets namn på något sätt, vilket manipulerar verksamhetens funktion eller rykte
  • Svarar inte på e-postmeddelanden och samtal från företaget på mer än en månad och backar på grund av personliga skäl
  • Y-Axis bildar rimligen uppfattningen att någon annan än kunden försöker få tillgång till Tjänsten för hans eller hennes personliga fördel.
  • Enligt Y-Axis gottfinnande beter du dig på ett sådant sätt att din konsult inte längre kan tillhandahålla tjänsten/tjänsterna.
 23. Kunden samtycker härmed till att uppfylla alla krav från berörda myndigheter som gör en bedömning eller beslutar om utfall. Kunden samtycker också till att lämna in alla papper inklusive original om det krävs av de berörda bedömningsmyndigheterna. Kunden förstår att varje underlåtenhet från hans/hennes sida att lämna in dessa papper eller delar därav är ett oberoende fel hos kunden och Y-Axis är inte på något sätt ansvarig för detsamma. Kunden samtycker därför till att underlåtenhet att producera papper inte kan vara ett giltigt skäl att kräva återbetalning.
 24. Klienten kommer att betala alla avgifter som kan vara skyldiga till en mängd olika myndigheter och kompetensbedömningsorgan och språktestningsorganisationer, såsom men inte begränsat till kostnaderna för kompetensbedömning, kostnader för ansökan om uppehållstillstånd, det acceptabla engelska språket eller andra språktest om tillämpligt, hälsotester etc. De angivna avgifterna är strikt icke-återbetalningsbara och kan inte justeras av någon av de mottagande kontoren eller immigrationskonsultföretaget, trots den slutliga slutsatsen i framställningen. En positiv bedömning eller slutsats är den inblandade organisationens enda privilegium, även om immigrationskonsultföretaget inte utövar någon kontroll över det slutliga resultatet i någon fas av framställningen. Y-Axis har inte gett någon som helst garanti för en gynnsam bedömning eller slutresultat av kundens planerade begäran i någon fas.
 25. Kunden kommer att informera Y-Axis om varje nyhet som involverar byte av bostad/postadress, utbildning/specialiserade referenser, byte av äktenskapsstatus/tjänst eller företag, nyfödda barn eller något polisiärt/olagligt fall efter inlämnandet av framställningen och medan förfarandet pågår fram till tidpunkten för beviljandet av permanent uppehållstillstånd. Kundens oförmåga att göra detsamma kommer bara att visa att ingen återbetalning alls är utestående för eventuella rådgivande avgifter till immigrationskonsultföretaget.
 26. Klienten kommer att dyka upp för ett godtagbart engelska språk eller annat språktest som är tillämpligt och uppnå en minsta individuell totalsumma för gruppen i varje given fyra bedömningsfaktorer – Lyssna, Läsa, Skriva och Tala – som är lämpligt för honom/henne och enligt krav från den utfärdande myndigheten/bedömningsorganet. Klienten inser grundligt och håller med om att hans framställning inte kan lämnas in utan nödvändiga acceptabla engelska språktest eller andra språktest (om tillämpligt), inklusive för partner eller anhöriga över 18 år, och ingen återbetalning av den rådgivnings-/konsult-/sekreterartjänstavgift som erbjuds till Y-Axis kommer att vara enastående eller lösas i en situation där han misslyckas med att uppnå det erforderliga acceptabla engelska språket eller annat språktest.
 27. Klienten ska också försäkra sig om att han/hon är gift eller i något förhållande som är acceptabelt att betraktas som beroende-make eller de acceptabla anhöriga dyker upp för ett godtagbart engelska språk eller andra språktest om tillämpligt och erbjuder en rapport med minimum betyg som är lämpligt på grundval av det beslutade SERVICENIVÅAVTALET med Y-Axis.
 28. Genom att underteckna/erkänna avtalet att använda våra tjänster kan kunden inte dra sig ur NÅGON PUNKT under proceduren på grund av sina egna personliga omständigheter som kan ha förändrats. Det är oacceptabelt att överväga eller underhålla någon form av uppgörelse. Som ett företag med stora investeringar kan vi inte tillgodose förfrågningar om återbetalning när tjänster har tillhandahållits eller när någon del av proceduren har påbörjats.
 29. Klienten ska lojalt avslöja inför Y-Axis – varje detalj som involverar varje befintligt eller tidigare fall av missförhållanden och/eller fällande dom och insolvens som riktats mot kunderna och de som är beroende av honom. Om han inte avslöjar sådana detaljer, och om detsamma hittas i efterhand, kommer inga återbetalningar att göras alls av pengarna som givits till Y-Axis i fråga. 
 30. Y-Axis är skyldig att upprätthålla en klients konfidentialitet och integritet. Följaktligen vidtar Y-Axis rimliga åtgärder för att skydda personlig information som samlas in av Y-Axis från missbruk och förlust och från obehörig åtkomst, modifiering eller avslöjande. Y-Axis kan använda och avslöja klientens (och, i förekommande fall, klientens familjs) personliga information för det primära ändamål för vilket den samlas in, för rimligt förväntade sekundära ändamål som är relaterade till det primära syftet, och under andra omständigheter som godkänts av integritetslagen. I allmänhet kommer Y-Axis att avslöja kundens personliga information för följande ändamål:  

 • För att bedriva vår verksamhet, 
 • För att tillhandahålla och marknadsföra våra tjänster, 
 • För att kommunicera med kunden, 
 • För att följa våra juridiska skyldigheter, och 
 • För att hjälpa oss att hantera och förbättra våra tjänster.  

Y-Axis utfärdar kvitton för alla insamlade betalningar; Det är dock viktigt att notera att företaget inte är ansvarigt för eventuella betalningar som görs direkt.

 • Klienten accepterar tydligt att han har blivit informerad om de vanliga väntetiderna/genomsnittstiden, beroende på hans tillståndsklass, och vidare att sådana väntetider/vanliga tider enbart beror på bekvämligheten hos det berörda kontoret/bedömningsorganet. Kunden samtycker också helt och hållet och inser att han aldrig kommer att ha några som helst anspråk på någon form av återbetalning av debiteringen som gjorts på eller utanför platsen på grund av de förlängda ansökningstiderna.
 • Y-Axis har inte erbjudit någon form av garanti, råd eller löfte om arbete eller jobbförsäkring efter ett godkännande för tillståndet och efter landning för något givet utomeuropeiskt land. Ingen ersättning kommer att krävas för eventuella rådgivnings-/konsult-/sekreterartjänster som tidigare erbjudits Y-Axis av kunden på grund av att Y-Axis inte har kunnat erbjuda en jobbgaranti utomlands.
 • I en situation där en konflikt/tvist i frågan om betalningen som gjorts av en klient till Y-Axis mot SERVICENIVÅAVTALET, vederbörligen inkänt med Y-Axis. Y-Axis ansvar, om det uppstår och är utestående, vare sig monetärt eller på annat sätt, ska inte överstiga och kommer att begränsas till de avgifter som erbjuds Y-Axis som rådgivare/konsultations-/sekreteraravgifter som en del av den vederbörligen angivna SERVICENIVÅN AVTAL.
 • Det finns vissa länder som har ett taksystem, och därför är godkännandet av Green Card/Permanent Residence under förutsättning att taket inte uppnås för det året. Kunden kan ha de poäng som krävs av immigrationsmyndigheterna i det angivna landet, men han/hon kanske fortfarande inte får Grönt Kort/Permanent Residence om taket har uppnåtts för det året. Att misslyckas med att få ett grönt kort/permanent uppehållstillstånd på grund av gränsen kan inte vara ett skäl för att begära återbetalning, och kunden förstår detsamma.
 • Om din begäran om återbetalning faller under de acceptabla villkoren för företaget och serviceavtalet, skulle tiden för en sådan begäran vara 15-30 arbetsdagar.
 • Servicebeloppet som skrivs är för hela tjänsten på registreringsdatumet och inkluderar endast en individs begäran. Alla antaganden om utökade tjänster till familj eller barn är efter kundens gottfinnande, och företaget kommer inte att hållas ansvarigt för dessa typer av antaganden.
 • Klienten ska lojalt avslöja inför Y-Axis - varje detalj som involverar varje existerande eller tidigare, fall av fel och/eller fällande dom, och insolvens som riktats mot klienterna och de som är beroende av honom. Om han inte avslöjar sådana detaljer, och om detsamma hittas i efterhand, kommer inga återbetalningar att göras alls av pengarna som givits till Y-Axis i fråga.

Eventuella avgifter som betalas till Y-Axis är för tillhandahållande av tjänster som anges på Y-Axis webbplats. Om inget annat anges är alla avgifter angivna i indiska rupier. Du är ansvarig för att betala alla avgifter och tillämpliga skatter i samband med våra tjänster med hjälp av en av våra accepterade betalningsmetoder.

Y-Axis är inte en del av någon statlig myndighet/organisation eller ambassad. Vi är ett privat aktiebolag och vi har inte befogenhet att ge dig tillstånd av något slag. Vi kan endast hjälpa, vägleda och ge råd till personer som vill migrera eller resa till sitt valda land. Observera att det slutliga beslutet om alla förfrågningar ligger hos de relevanta myndigheterna i deras respektive länder.

Våra avtal med kunder bygger på förtroende, uppriktighet och säkerhet, och varje alternativ är tydligt formulerad. Våra villkor är transparenta och det finns inget dolt.

Kunden samtycker och erkänner att företaget inte föreslår eller tvingar fram någon tjänst/produkt etc. och uttalandet av en viss tjänst/produkt etc. är kundens individuella beslut och kan inte vid något tillfälle antas vara en företagsbedömning.

Y-Axis marknadsför alla produkter och utbildar alla kunder om möjligheterna utan extern press att ha bestämt sig för denna tjänst/produkt mm.

Kunden har lagt märke till alla ovanstående bestämmelser i detalj, samtycker till och fortsätter att följa alla villkor och villkor för att underteckna/bekräfta detta avtal.

Y-Axis drivs och kontrolleras i Indien med sitt registrerade kontor i Hyderabad, Telangana. Lagarna i Indiens regering och Telanganas delstatsregering kommer att styra giltigheten, tolkningen och genomförandet av detta avtal. Domstolarna i Hyderabad, Telangana ska ensam ha jurisdiktion att pröva alla tvister mellan företaget och varje person som uppstår i en fråga som rör företaget.

Force majeure. Under inga omständigheter ska företaget hållas ansvarigt eller ansvarigt för något misslyckande eller försening i fullgörandet av dess förpliktelser nedan som härrör från eller orsakas av, direkt eller indirekt, krafter utanför dess kontroll, inklusive, utan begränsning – strejker, arbetsavbrott, olyckor, krigshandlingar eller terrorism, civila eller militära störningar, kärnkrafts- eller naturkatastrofer eller gudshandlingar, eventuella utbrott, epidemier eller pandemier; och avbrott, förlust eller fel på verktyg, kommunikation eller datortjänster (mjukvara och hårdvara). Det är underförstått att företaget ska göra rimliga ansträngningar för att återuppta tjänsten så snart som möjligt under omständigheterna. Din fil kommer att hållas tillbaka/skjutas upp tills situationerna är under kontroll. Om vi ​​fann att du inte är kvalificerad att ansöka, kommer ingen återbetalning att betalas på den betalda serviceavgiften eftersom tjänsten redan har påbörjats.

Återbetalning: Kunden är överens om att hon/han vet att Y-Axis kommer att distribuera sina anställda och använda andra infrastrukturer för att tillhandahålla tjänster till kunden genom att spendera avsevärda summor pengar. Oberoende av resultatet av begäran förbinder sig kunden härmed att inte kräva återbetalning av de avgifter och avgifter som betalats till Y-Axis, utom i den utsträckning som anges i avtalet.

Kunden godkänner härmed och förstår leveranserna av tjänsten som registrerats för, och kommer därför inte att initiera en återbetalning (gäller endast kortbetalningar).

För ytterligare information, vänligen kontakta oss på +91 7670 800 000 eller så kan du e-posta oss på support@y-axis.com. En av våra representanter kommer att återkomma till dig tidigast.